3.0.1" />
Unsri Heimet

Unsri Heimet – do sin m'r d'heim ! Das Elsass, unsri Heimet !

E Nejer Blick Iwwer d’Wand

Posted on décembre 3rd, 2014 by Klapperstein

D’FLEXMACHINE: e 100% elsässer Rockband üss Schlettschtadt.

E nejer Blick iwwer d’Wànd

àls kleines Kind  schù in de Schüel
Het’s Lehrer ga  wo verbote ha
So zù redde   wie m’r kenne
Die Reddesàrt  ùn dar Accent
Miën ewagg !

Z’erscht üsgelàcht   no üsgemàcht
Dis het ke Züekùnft meh !
Mir ha gebrùmmelt in de Bàrt
Un doch sin àlli in dam Wàhn
Mit gedàppt !

Doch tief in ùns  ha mir gewisst
‘s isch ùnsri Seel  wo m’r vernicht
Unsri Nàtür  wo m’r verschwandt
Un jetzt steh m’r wie vor’re Wànd

Oh-oh-oh       oh-oh-oh

Refrain :
Mìr brüche ken extrà Bìldùng
Mìr sìn frei ùn granzelòs
Im Elsàss wìll m’r ken Umschüelùng
Ùn nìt dàss m’r dankt fer ùns
Na ! Jò nìt ! Dàss m’r dankt fer ùns !
Wàs mìr sìn ìsch gràd e nejer Blìck ìwwer d’Wànd
Wàs mìr sìn ìsch gràd e nejer Blìck ìwwer d’Wànd

Flexmachine

Comments are closed.

MENU

M'R EMPFHELE

Copyright © 2009 Unsri Heimet. Theme par THAT Agency propulsé par WordPress.